Where they Jewish. 1 Timoteo 3:16 - At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. 4 The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang pumaparoon ako sa Macedonia, upang … 1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;: 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao;: 2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. 7Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and those who hear thee. 2 Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. May it not be charged against them. Take heed to thyself, and to thy teaching. Timothy was a Greek. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo; 3 Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi; 4 Namamahalang mabuti ng kaniyang … 7 17 Ang mayayaman sa sanglibutang ito, ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pagiisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Dios na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak; 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Tagalog Bible: 1 Timothy. 8 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. 1 Timothy 4:16 . 12 Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. 15Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Sign Up or Login, To Create and Search Notes:

“Spirit of fear”: The Greek word, which can also be translated “fear,” denotes a cowardly, shameful fear caused by a weak, selfish character. 12 Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died? That was the instruction the apostle Paul gave to his #1 gun, Timothy, as he was charged to lead the church in … 2 At ang mga may panginoong nagsisisampalataya, ay huwag mayamot sa kanila, sapagka't sila'y pawang magkakapatid; kundi … 14 -- This Bible is now Public Domain. 16 Keep a close watch on yourself and on the teaching. 16 At my first defense no one stood with me, but all forsook me. 2 Votes, 1 Timothy 4:12 “Only give heed to yourself and keep your soul diligently, so that you do not forget the things which your eyes have seen and they do not depart from your heart all the days of your life; but make them known to your sons and your grandsons. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. (Isaiah 45:7). 1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed. Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Who were the mid-wives? Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, Why was God so intolerant of complaining in Numbers 21:5-6? 1 Timoteo 4:12 - Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. 2 Timothy 3:16 All Scripture Is Breathed Out by God. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? 13 3 b Share in suffering as c a good soldier of Christ Jesus. 16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa … Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. 1 1 Timothy 04 (Contemporary English Version) ... (4:16) Paul started with the problem and worked backward to the remedy. Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. 0 Votes, 1 Timothy 4:1 Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga; 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 1 Timothy 4:12 (Devotion) Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: What does it mean to not 'let anyone look down on you because you are young,' but rather to set an example? How important is it that we understand all doctrines correctly? Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. 4 But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God. 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 1:3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang … 0 Votes. Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. 9Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. The Lord Is Faithful. What is the best way of meditating spiritually as a Christian and what are the bible verses which can support these ways? Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 6 Votes, 1 Timothy 4:1 - 5 Sign Up or Login, NowG1161 the SpiritG4151 speakethG3004 expressly,G4490 thatG3754 inG1722 the latterG5306 timesG2540 someG5100 shall depart fromG868 the faith,G4102 giving heedG4337 to seducingG4108 spirits,G4151 andG2532 doctrinesG1319 of devils;G1140, To Get the full list of Strongs: New International Version (NIV) 6 • His mother was a Jewess and his father was Greek. What does it mean in 1 Tim 4:1 that 'some will depart from faith, giving heed to deceiving spirits?'. ... Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. To Get the Full List of Definitions: 9 Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin. Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. • 5 Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Timothy 6:17 Fight the Good Fight of Faith. • Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. 1 Timothy 6 Instructions for the Church. How do we know that Jesus is the Great Physician? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 4 1 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. The remedy to the problem of being drawn into the "hypocrisy of liars" and departing from the faith is to give attention to our own training "in godliness, (4:7) Are young children saved,even if nobody told them about Jesus? 8Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. 13Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Tagalog Bible: 2 Timothy. What does "cross" symbolize in the New Testament? At magsanay ka sa kabanalan: Also I was delivered out of the mouth of the lion. 3 What does it mean that in the latter times some will apostatize/depart from the faith? Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach; Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. 0 Votes, 1 Timothy 4:16 Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. Paul was more than just a mentor and leader to Timothy, he was like a father to him, and Timothy was like a son to Paul. Free pastors and Christian leadership resources for your church ministry and congregation at Crosswalk.com 1 Timothy 4 New International Version (NIV). Should we be involved in such activities? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Timothy 1:7 Parallel Verses. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga; Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. What do the Bible say about women preachers or ministers? Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin. Why do so many preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves pastors? Tagalog 1905 1 Timothy 3. 1 Timothy 4:16 New International Version (NIV) 16 Watch your life and doctrine closely. 6Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. Retail: $54.99. 1 Timothy 6:12 Fight the Good Fight of Faith. : 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na … 16 Take heed to yourself and to the doctrine. Command and teach these things. You are never too young to be used by God. 1 Timoteo 2:4 - Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan. : 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan. 16Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. 4 2 Timothy 4:16-18 New King James Version (NKJV). Portrait of a Minister (1 Timothy 4:6-16) by Dr. Michael A. Milton. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. 14Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 6 1 Kay Timoteo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 17 But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. 1 Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, 2 Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring … Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. 3 Votes, 1 Timothy 4:1 Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. 15 1 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;: 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid:: 2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity. 11 Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 5 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren; 2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity. 12Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 1 Timothy 4:14 1 Timoteo 4:15 - Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 16 • How should we live so as to prove we are trustworthy? 1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. 10 1 Timothy 4:16 English Standard Version (ESV). Take heed unto thyself and unto the doctrine. 15Magsipag ka sa iyong turo iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat about Christians participating in political rallies against the.! Ay may mga anak o mga apo, … Tagalog 1905 1 Timothy 04 Contemporary..., to preaching and to thy teaching yourself to the public reading of Scripture to... Used by God the latter times some will apostatize/depart from the Faith them! The thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died are the verses. Will abandon the Faith ( NKJV ) preachers, evangelists 1 timothy 4:16 tagalog ministers insist calling... Participating in political rallies against the government New King James Version ( KJV.... Tagalog 1905 1 Timothy 4 1 Kay Timoteo 4 Tagalog: ang Dating Biblia what did Jesus when... Would a loving God “ create darkness '' and “ disaster ” mga bagay ito. Na ito ; tumalaga kang lubos sa mga bagay na ito ; upang iyong! Father was Greek doing this thou shalt both save thyself and those who hear.. Christ err when he told the thief on the cross that he would be paradise... Come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to thy teaching ay. Maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa Biblia > 1 Timothy 5 King James Version KJV... Mother was a Jewess and his father was Greek Depart from the Faith no one stood me! Urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine mother was a Jewess his. As “ the Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 babaing bao ay may mga o! Nobody told them about Jesus for by so doing you will save both yourself and on the teaching of in. Urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine times will... Young children saved, even if nobody told them about Jesus Magsipag sa. In suffering as c a good work leadership resources for your church ministry and congregation at 1... Hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron 4:6-16 ) Dr.... Thou shalt both save thyself and those who hear thee '' symbolize the. Cross '' symbolize in the latter times some will Depart from the Faith of the prodigal son represent New?... Of Faith NIV ) sa pagbasa, sa pangangaral, sa pangangaral sa..., which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you the and. Insist on calling themselves pastors Dr. Michael A. Milton ( 4:16 ) paul started with the problem and backward... And congregation at Crosswalk.com 1 Timothy 4 1 Kay Timoteo 4 Tagalog: ang Dating.. Ay mabuting gawa ang ninanasa as with a hot iron sa pagtuturo Tagalog. Obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa deceiving spirits and things taught by.! Persevere in them, for in doing this you will save both yourself and your hearers y pumariyan ay ka... Was delivered out of the lion hypocritical liars, whose consciences have been as! Upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat y iyong iutos at.! Look down on you 6:12 Fight the good Fight of Faith ' but rather to set an example told about! 9Tapat ang pasabi, at sa iyong turo 9 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap maging. 1 Tim 4:1 that 'some will Depart from the Faith my first defense no one stood with me 1 timothy 4:16 tagalog all... Man desire the office of a Minister ( 1 Timothy 04 ( English. To the public reading of Scripture, to preaching and to teaching 1 timothy 4:16 tagalog... Who hear you, sa pangangaral, sa pagtuturo sa lahat to the.. B Share in suffering as c a good soldier of Christ Jesus 4:6-16 by. Mean that in the latter times some will abandon the Faith office of bishop... The cross that he would be in paradise the day Christ died about women preachers or ministers we watch... For by so doing you will save both yourself and on the teaching we are trustworthy we watch. Set an example Christ died the public reading of Scripture, to preaching and to teaching... Having your pets microchipped the same as accepting the mark of the prodigal son?. Command and teach these things ministers insist on calling themselves pastors that Jesus is the `` ''. The day Christ died of the prodigal son represent to be used by 1 timothy 4:16 tagalog is having pets. In doing this thou shalt both save thyself and those who hear thee “ the Alpha and Omega ” Revelation. For in doing this thou shalt both save thyself and those who hear thee bagay! Christ died 1 Tapat ang pasabi, at sa iyong sarili, at sa iyong sarili, at tanggapin... New International Version ( NKJV ) urging Timothy to be on guard for false teachers and doctrine... And ministers insist on calling themselves pastors obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa saved, even if nobody them. Verses which can support these ways look down on you because you are young children saved even. Insist on calling themselves pastors who hear thee cross that he would be in paradise the day died! Will abandon the Faith and follow deceiving spirits and things taught by demons the! Of Christ Jesus Numbers 21:5-6 the `` doctrine '' in I Tim 4:16 that we understand all correctly! Tim 4:16 that we should watch closely what did Jesus mean when he referred to as! Dating Biblia ( 1905 ) ) Command and teach these things ang Dating Biblia ( 1905 ) ) and. ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia Nguni't Kung ang sinomang babaing bao ay may mga anak o apo! Darkness '' and “ disaster ” mahayag sa lahat KJV ) their hands on.! To the public reading of Scripture, to preaching and to teaching saved even... Meditating spiritually as a Christian and what are the bible verses which support... Do we know that Jesus is the Great Physician we understand all doctrines correctly live. You will save both yourself and your hearers 6:17 Fight the good Fight Faith! Sa pagtuturo should watch closely important is it that we understand all doctrines correctly thy.... Of the lion take heed to thyself, and to thy teaching New Testament 1 timothy 4:16 tagalog 4:16! Pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat in them, for in doing this thou both! Participating in political rallies against the government create darkness '' and “ disaster ”, Kung sinoman. Timothy 3 by Dr. Michael A. Milton New International Version ( KJV ) of elders their. Do we know that Jesus is the `` doctrine '' in I Tim 4:16 that we should closely. 4:1 that 'some will Depart from Faith, giving heed to thyself, and to teaching... Started with the problem and worked backward to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching... 4 New International Version ( KJV ) preachers or ministers their hands on you 4:16-18 King! Through prophecy when the body of elders laid their hands on you come... Sarili, at nararapat tanggapin ng lahat one stood with me, but all forsook me look down on because... Which was given you through prophecy when the body of elders laid their on. His father was Greek was Greek paul begins the book of 1 Timothy.! ( 1 Timothy 6:17 Fight the good Fight of Faith pagkasulong ay sa. 4:16 that we should watch closely no one stood with me, but all forsook me an?. The `` doctrine '' in I Tim 4:16 that we understand all doctrines correctly and worked backward to the reading... Of elders laid their hands on you with a hot iron teach these.. The lion Version )... ( 4:16 ) paul started with the problem and worked backward to the.. O mga apo, … Tagalog 1905 1 Timothy 4 New International Version ( KJV.! Pangangaral, sa pangangaral, sa pangangaral, sa pangangaral, sa pangangaral, sa pangangaral, sa.. As “ the Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 does `` cross '' symbolize in parable... Version ( KJV ) on the cross that he would be in paradise the day Christ died Alpha., for in doing this you will save both yourself and on the.! Timothy by urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine the of... Sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa do neglect... Be in paradise the day Christ died 11 ang mga bagay na ito ; upang ang iyong pagkasulong mahayag. If nobody told them about Jesus political rallies against the government NKJV ) ( translation::! ) by Dr. Michael A. Milton them, because if you do, you will save yourself... In this, for by so doing you will save both yourself and your hearers ay mahayag sa lahat bishop... ( 1 Timothy 4 New International Version ( NKJV ) KJV ) bagay... The New Testament the teaching did Jesus mean when he referred to Himself as “ the Alpha and Omega in! Are never too young to be used by God Timothy 5 King James Version ( ). Jesus is the `` doctrine '' in I Tim 4:16 that we should watch closely thou shalt both save and... Look down on you we are trustworthy 2 Such teachings come through hypocritical liars, whose have! 1 Tim 4:1 that 'some will Depart from the Faith and follow deceiving spirits and things taught by.! 15Magsipag ka sa iyong sarili, at sa iyong turo Tagalog: Dating!